Avelsrekommendationer

 

SKK krav för avel

  • Uppfödaren ska vara medlem i SKK och följa SKK gällande grundregler och hälsoprogram

  • Föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med A, B eller C som resultat.

  • Föräldradjuren skall ha känd mental status (MH).

 

Läs mer på SKK:s hemsida här.

 

SACK:s rekommendationer för avel

Uppfödaren

– ska vara medlem i Svenska Australian Cattledog Klubben.
– ska följa SKK:s gällande grundregler och hälsoprogram

Avelsdjuren
 

1. Hälsa

Höftleder: Känd status genom röntgen, utförd tidigast vid 12 månaders ålder, med grad A, B eller C eller motsvarande för utländska hundar.

Armbågar: Känd status genom röntgen, utförd tidigast vid 12 månader ålder, med grad ua (0) eller motsvarande för utländska hundar.

Ögon: Känd status gällande prcd PRA genom DNA-test, alternativt obligatorisk fri eller anlagsbärare genom DNA-testade föräldrar. Parning med anlagsbärare (B) får endast göras med fri hund (A). Sjuka djur (C) får ej användas i avel. Utöver ovanstående ska ögonlysning genomföras före första parning.

 

2. Exteriör

Lägst ”Very Good” eller 2:a pris i öppen- eller bruks/jaktklass på officiell utställning alternativt godkänd i korningens exteriördel av för rasen godkänd beskrivare / domare.

 

3. Mentalitet

Genomförd MH (genomgången med kryss i alla rutor)

 

4. Undantag

Utländska avelsdjur bosatta utomlands, importerad dräktig tik samt spermaimport som tillför nytt blod medges undantag från de exteriöra kraven och kravet på genomförd MH.

Ur SACK:s stadgar §2 Brukshundklubbens uppgift

”Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar. Vi ska inom Brukshundklubben verkar för mentalt och fysiskt friska samt funktions-dugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.”

Vid frågor eller funderingar avseende avel var god kontakta avelsrådet.

RAS (rasspecifik avelsstragegi)

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för avel inom varje specifik ras. Strategin beskriver både starka sidor som problem som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

SACK och andra rasklubbar samt specialklubbar arbetar tillsammans med Svenska Kennelklubben för att ta fram strategier för aveln. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter.

Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

 

Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen.

Har du frågor och funderingar kring RAS, ta kontakt med avelsrådet.

Dokument

RAS Australian Cattledog (2006)
RAS utvärdering 2011
RAS utvärdering 2012
RAS utvärdering 2013
RAS utvärdering 2014

SACK:s avelsråd

SACK har två avelsråd som ansvarar för avelsfrågor inom rasklubben. Här finns lite information om vad som är avelsrådens uppgift/funktion och kan hjälpa dig med. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Avelsrådet står till förfogande för att hjälpa uppfödare, hanhundsägare, valpköpare och medlemmar. Man kan bl.a. få hjälp med att

– ta fram fakta om enskilda hundar,
– göra listor med hundar som uppfyller valda kriterier,
– ta fram statistik gällande mentalitet, exteriör och hälsa på utvalda grupper av hundar, samt
– beräkna inavelsgrader.

Avelsrådet kommer INTE att rekommendera enskilda uppfödare eller hundar utan tillhandahåller endast fakta och/eller statistik. Uppfödare och valpköpare får själva göra ett val utifrån den informationen.

Fakta som kan tas fram är exempelvis tävlingsmeriter i bruks, lydnad och agility, titlar, utställningsresultat, resultat från mentalbeskrivning, mentaltest och hälsoundersökningar. Listorna kan tas fram på hundar som uppfyller vissa kriterier som kan vara nästintill vilka som helst men som exempel kan nämnas resultat från MH, MT, Hälsoundersökningar, tävlingar, utställningar och exteriörbeskrivning.

Statistik kan göras på resultat från mentalbeskrivningar och hälsoundersökningar på en vald grupp av hundar. Exempel på en grupp hundar kan vara en kull, alla hundar från en kennel, alla avkommor eller barnbarn till en särskild hund osv.

Inavelsgrad kan redovisas på redan registrerade hundar eller beräknas inför kommande parningar, antingen mellan två hundar eller mellan en hund och flera tilltänka partners på samma gång.

Fullständigt ifyllt protokoll från exteriörbeskrivning kan fås ut på alla hundar som är exteriörbeskrivna och där protokollet har skickats till SACK.

 

Kontaktuppgifter till SACK:s avelsråd

 

  • Mona Malmström (avelsråd och registeransvarig)
    e-post: mona.sack@telia.com
    telefon: 08-36 64 3

Hitta oss på

  • Instagram
  • Facebook Social Icon